Hommage:
Greta Barbry

[Retour]   [Leon Vanhee]   [Peter Barbry]   [Guido Debruyne]   [Katrien Vermeersch]   [Robert Bafcop]

.

Chaque fois que nous ouvrons la porte de la salle des répétitions "de

Harlekijn", en allumant le poêle, à chaque répétition, dans toutes les

réunions administratives, à la transposition de la pièce, à chaque timbre

que nous collons, à chaque franc de subsides, à la prévente des tickets, au

numérotage des chaises, à chaque coup de téléphone aux organisateurs, même

au démarrage de la Volkswagen, dans notre brochure et dans un nombre infini

d'autres choses ... mais surtout dans notre coeur ... Greta, tu restes

"Entre Nous".

 


Greta,

O'me gieng goan speel'n, in 't Fransche of gelyk woa, vroeg'n we toen an jun, vor da me begust'n: doe 't er ê 't wien ê woireke? 't Wos Rolang vandoage die 't woireke dei. En oltemets, nie vele, moar oltemets, dei 'j er achternoars, o me gedoan had'n mi speel'n, oek nog ê 't wien ê woireke. Om nuus te bedanken. Vandoage moe 'k ik dat woireke doen. Nie da'k dat geiren doen. 'k Zyn ê bitje lik gy: je wos gy doar oek nie zot van. Moa 'k goan myn beste doen. 'k Weet'nt, Greta, 'k goan were vele missen. Myn toale goa nie djuste zyn. Ke kun't nie haap'n. Hoe vele kirs he'j my nie verbeterd. Hoe vele kirs he'j nuus ollegoare nie verbeterd. 'k Hoir'n jun ol gunten boov'n teeg Sinte Pieter fluuster'n: ieder woird da'k verkeerd uut kraom goa'je - in zyn oire - waal verbeteren. Je goat doar Onze Here zaalve nog leer'n Vlams klapp'n. Niemand die beter nuze toale kende of gy. Je wos nuuz'n expert en nuuz'n leermeester. Me wull'n merci zeggen, Greta: vor die toale, woa da'j gy ê zo voirn ê vocht'n hed. Me goan z'in ere houd'n: 't is beloofd.

Me wull'n oek merci zegg'n vor ol 't gonne da'j vor de troupe ê doan hed. Je wos nuuz'n dirigent en nuuz'n moteur, nuuz'n portier en nuuz'n bankier, nuze kuuschege en nuuz'n drukker, je wos nuze moeder en nuzen patrong. Te wos nuis niet'n te vele. Je wos ossan 'n eest'n en lest'n. Me wull'n oek nog merci zegg'n, omda'j zoi geiren stiksje spilde. Je stoeg zoi geiren up'n theater.'k Weet'n 't, wyder speel'n oek geiren. Moa wyder gienk't oltemets ontzien. Gy ontzag het nuis. Lik jun voader. Je wos ê kiend van 't theater. De menschen zoag'n jun oek geiren speel'n. In 't Fransche hoird'n we toen up scène, of achter 'n decor, woa da'me in 't geniepe stoeg te koekeloeren, ha'j jun entree miek up 't theater: c' est Greta, aah voilà Greta. En ze begust'n klap'n in nulder hand'n. 't Wos om jaloes van te zyn. Ze zoag'n jun geiren, en gy zoag nulder geiren. Te kuste nie schonder zyn. Suurtout de kliêne en sempele plekk'n, doa spilde je geiren. Djuuste lik da'j suurtout de kliëne en sempele menschen geiren zag. M'hen dat ê leerd van jun, en me goan't nie vergeet'n.

Had 'j gy hier moet'n ê woireke doen, je gienk garantie in de toneelstikken van vroeger gezocht hên achter de djuuste woird'n. Ê waal, wyder hen dat oek ê doan. En we peiz'n da'j de woird'n van 'n paster uut Leontientje gienk ê kooz'n hên, om nuus courage te geev'n. Je gienk zegg'n: "Kom, joengs, nu moei'j tracht'n te toog'n da'j ê 't wien zyt. 't Is God die 't ol vor è waal schikt. O't ol waal goat is 't gemakkelik om dat te zeggen en te geloven. Moa 't is ot è ki nypt da'j moet up jun twi béén stoan. Je moe courage hên, joengs, wien wit, 't ku nog ol waal kom mi tyd."

Vor jun is 't endigd in Frontierenland. Jeanne wos jun leste rolle. Ja, me weet'n 't, je wos nie benold om te goan. Je zei ossan dat doa vele schonder is of hier. Moa vor nuus zy è bitje te vrets de frontieren over ê stook'n...