Seizoen 1968-69: Korte Inhoud

[Overzicht] [Personages] [Sfeerbeelden]

HET STUK: “HET DORP DER MIRAKELEN” is geïnspireerd naar werkelijke feiten, meer bepaald naar ernstige conflicten tussen bewoners van de wijk Nieuwenhove en het dorp Waregem. Nieuwenhove voelde zich geïsoleerd van de “plaats”, Men keek niet naar hen om, de wegen waren slecht en de mensen moesten een vol uur ver naar de kerk. Men stak de koppen bijeen en er werd besloten een kerk te bouwen op de wijk; mensen die een wijk bewonen en een kerk hebben kan men zomaar niet over het hoofd zien. Het gemeente­bestuur van Waregem voelde zich bedreigd, de wijkbewoners eisten mime toelagen voor hun kerk die ze, tegen sterren en wind in, wilden bouwen. Wat meer was, de wijk scheen zich te willen afscheiden van het grote dorp, De toelagen werden geweigerd. De Bisschop verbood de kerk te bouwen. Men bouwde toch, met eigen middelen en hard werk. Men weigerde op de koop toe nog naar de kerk te gaan « ginder ». «Zwarte missen» werden gehouden in de nieuwe kerk, stel je voor wat dit in die tijd betekende; de pastoor van het dorp dreigde met excommunicatie! Door bemiddeling van de Heer Jan Veys. administratief adviseur op het Ministerie van Binnenlandse Zaken te Brussel, kreeg het «Volkstoneel voor Frans-Vlaanderen» van het gemeentebestuur van Waregem het volledig dossier van deze relletjes in handen. waarvan hier een uittreksel:

Waereghem, 11 juni 1896.

De heren leden die bij verzoekschrift ene dringende vergadering van den Gemeenteraad gevraagd hebben. Stellen voor oogen dat het gerucht verspreid wordt dat de geestelijkheid van Waereghem voornemens is eenen Goddelijken Dienst in te rich­ten in de kapel van Nieuwenhove Indien dit ontwerp bestaat, schijnt het de leden hoogst noodzakelijk dat de Geestelijke Overheid verwittigd worde dat zulks tegenstrijdig is aan het algemeen welzijn der gemeente; dat het niet nodig is en slechts gesteund is op de beweringen van eenige twistzoekers die besloten hebben daardoor de bevolking van eenen belangrijken wijk van den kom der gemeente af te zonderen. Ondanks de bes1issingen van den Gemeenteraad alle tusschenkomst te weigeren, hebben zij met moeite een gebouw opgericht dal nauwelijks gedekt is, zonder vloeren, waarvan de muren niet geplafonneerd zijn en waaraan er nog vele grote kosten te doen zijn ! In den beklagelijken toestand waarin zij zich geplaatst hebben zullen zij in het onderwerp der Geestelijkheid. indien dit wezenlijk bestaat, een nieuwen reden vinden om nogmaals tusschenkomst der gemeentekas te komen afsmeken. welke ben voor altijd zal geweigerd worden... Wij verzoeken dus eerbiediglijk aan den gemeenteraad deze opmerkin­gen aan Zijne Hoogweerdigheid Monseigneur den Bisschop van Brugge te willen voor oogen leggen...